Graduated
NameYueh-Ju Sung
Emailfox318049@gmail.com
Phone(+886)956965656
Research Interest

2D/3D Game Design, Image Processing, Kinect, Computer Graphics, UI Design

Course Projects

Yueh-Ju Sung, Mesh Simplification -- Yueh-Ju

Detail

Yueh-Ju Sung, and Fanny He, OpenGL Amusement Park -- Yueh-Ju

Detail

Yueh-Ju Sung, 3D Labyrinth Walker -- Yueh-Ju

Detail

Yueh-Ju Sung, and Fanny He, Chain Reaction -- Yueh-Ju

Detail

Yueh-Ju Sung, and Chun-Wei Wang, Image Morphing -- Yueh-Ju

Detail

Yueh-Ju Sung, and Fanny He, Cloth Simulation -- Yueh-Ju

Detail

Yueh-Ju Sung, and 何芳琳, Roller Coaster -- 宋岳儒、何芳琳

Detail

Yueh-Ju Sung, and 何芳琳, Motion Path Editing--宋岳儒、何芳琳

Detail

Yueh-Ju Sung, and Fan-Lin He, Roller Coaster -- 宋岳儒、何芳琳

Detail

Yueh-Ju Sung, and Fan-Lin He, Chain Reaction--宋岳儒、何芳琳

Detail

Game Projects

Yueh-Ju Sung, and Shu-Han Yang, Strike Strike Strike

Detail

Chun-Wei Wang, Yueh-Ju Sung, Tse-Hao Lin, Bo-Huei He, Yu-Hsiang Hsu, Fu-Tsung Yang, Jia-Wei Kuo, Hsing-Yu Fu, Fang-Lin He, Man-Ju Chou, Jia-Chyi Wang, and Yen-Hung Chen, UrAndroid

Detail

Bio

Coming soon.

Open Curriculum Vitae